progindsatsen – muligheder gennem sprog

Alle børn og unge skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog.

 

Sproglige færdigheder:

Alle børn i Humlehuset,  er en del af de sproglige aktiviteter som sættes i gang af personalet. Det kan være højtlæsning, sang og sanglege, rim og remser samt den daglige kommunikation.

De børn med 2 sprog er vi specielt opmærksomme på, og vi sørger for at inspirere til dialog om dagligdagsting. Vi tager på ture og synger sange, og taler om begreber som de kan bruge i andre sammenhænge.

De sproglige færdigheder er vores primære redskab til at definere og kategorisere verden omkring os. Når børn bruger sproget i lege og andet samvær med andre børn og voksne, øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist.

 

  • Vi er som personale opmærksomme på hvordan vi taler til hinanden, både til børn og voksne. Vi gør noget ud af at være mangfoldige i vores ordvalg, set ift. barnets alder og forståelsesniveau.
  • Vi bekræfter børnenes initiativtagen ved at italesætte og benævne hvad de gør og hvad vi gør, også med vores mimik og gestik på en måde så barnet opfatter at det gør noget positivt.

 

Sprogtilegnelse:

Små børn lærer sproglyde – der senere dannes til ord som bliver til sætninger, der kan kommunikeres med i en dialog.

Det lille barn har brug for at kunne efterligne de voksnes ord og vendinger og lære af den måde de voksne understøtter sproget gennem kropssprog, mimik og gestik.

Det større barn har brug for hjælp til at udvide sit ordforråd, gennemskue sprogets grammatiske opbygning og dets anvendelsesmuligheder.

 

  • Den voksne gentager de små børns lyde og indgår på den måde i en samtale på barnets niveau.
  • Med de større børn, støtter vi dialogen og udvikler begrebsforståelsen.
  • Vi sætter ord på vores og barnets handlinger, følelser, ønsker og behov.
  • Vi italesætter det vi gør, eksempelvis ”nu rejser jeg mig op og henter en bog”.
  • Vi sørger for at børnene har adgang til alfabetet, bl.a. via plakater, billeder, tegninger og bøger.
  • Vi bruger sange og sanglege til at bevidstgøre omkring bl.a. sproget. Det gør vi på stuerne, på tværs af stuerne og på legepladsen. Vi bruger det når vi er på tur, i bussen og til vore samlinger.

 

Dialogisk læsning:

På alle stuer læser vi efter metoden dialogisk læsning. Ved almindelig højtlæsning er det ofte den voksne som læser og barnet der lytter. Når vi læser dialogisk er det med den hensigt at opnå en dialog med barnet/børnene og derved opnå en sproglig interaktion fra barnets side under læsningen. Ved at engagere barnet sprogligt under læsningen bliver barnet udfordret mere rent intellektuelt, hvilket resulterer i bedre sprogfærdigheder samtidig med at metoden stimulerer barnets abstrakte tænkning.

 

Sprogvurderingsmateriale:

Vi benytter ”Socialministeriets Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen” Sprogvurderingsmateriale måler børns sproglige udvikling på forskellige alderstrin og vurderer det enkelte barns sproglige udvikling fra det tredje år til barnet går i børnehaveklasse.