Forretningsorden for forældrerådet i den integrerede institution Humlehuset

 

Forretningsorden for forældrerådet i den integrerede institution Humlehuset.

Humlehuset er en del af Københavns Kommunes klyngestruktur – Humlehuset ligger i Klynge VVK A. Klyngen har en overordnet forældre bestyrelse for alle enhederne i klyngen og alle enheder har hver sit forældreråd.

 

Forældrerådet i Humlehuset består af 5 forældre repræsentanter valgt af og blandt forældrene samt 2 medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt medarbejderne på institutionen.

Af de 5 er formanden valgt for et år og to bestyrelsesmedlemmer valgt til klyngebestyrelsen, en for 2 år og 1 for 1 år. Disse medlemmer af forældrerådet vælges direkte på et årligt forældremøde i Humlehuset, dette valg er i oktober. Næstformanden vælges efterfølgende af den valgte forældreråd, når denne konstituerer sig.

Ud over bestyrelsesmedlemmerne skal der vælges 2 suppleanter for forældre repræsentanterne og 2 suppleanter for medarbejder repræsentanterne. Suppleanterne fra begge sider deltager på lige fod i møderne, men har ikke stemmeret.

1 formand for 1 år, 1 næstformand for 2 år, 2 medlemmer for 2 år og 1 medlem for 1 år.

2 suppleanter for 1 år. ( Klyngebestyrelsesmedlemmerne er valgt i ovennævnte)

 

Hvis formanden i den valgte periode vælger at træde ud eller bliver stemt ud af den siddende forældreråd, indtræder næstformanden i denne post indtil næste valg i oktober.

 

  • Forældrerådets møder afholdes i enheden.
  • Forældrerådet afholder mindst 4 møder om året.
  • Det er forældrerådets formand som indkalder til mødet. Senest 3 uger før mødet sender pædagogisk leder forslag til dagsorden til formanden, som godkender og evt. supplere til dagsorden, hvorefter den sendes ud til de øvrige i forældrerådet senest 14 dage før mødet.
  • Referatet uddeles til samtlige forældrerådsmedlemmer og ligges på KBH barn, samt et kopi på forældreråds tavlen.

 

Følgende er faste punkter på dagsorden.

 

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Godkendelse af referat fra sidst og prioritering af dagsorden

 

  3. Nyt fra Humlehuset(til orientering) 

4. Nyt fra forældrerepræsentanterne (til orientering)

5. Nyt fra klyngeforældrebestyrelsen (til orientering)

 

  6. Evt.

 

Kommende møder: 

 

Forældrerådets indflydelse.

Forældrerådet er med til at fastlægge den pædagogiske linje og principperne for institutionens pædagogiske arbejde, mens den pædagogiske leder træffer konkrete beslutninger. Principperne skal holde sig inden for Københavns Kommunes mål og rammer samt forældrebestyrelsens fastsatte principper.

 

Et princip er en ufravigelig grundsætning eller leve regel, som udtrykker holdninger, værdier og kvaliteter – det kan eksempelvis være at institutionen lægger vægt på ude-liv, det kreative eller at der arbejdes i emner og temaer.

 

Forældrerådet skal inddrages i institutions arbejde med børnemiljøvurdering – udarbejdelse og evaluering af denne.

 

Forældrerådet har udtaleret i forhold til forældrebestyrelsens behandling af sager, der vedrører enheden.

 

Samarbejdet mellem institution og forældre.

Forældrerådet skal være med til at sikre, at samarbejdet og dialogen med forældrene fungerer så godt som muligt, for eksempel ved at træffe beslutninger om:

  • Forældremøderne og deres indhold
  • Information til forældrene
  • Ønsker og krav fra forældrene

 

Økonomi.

Forældreråd og pædagogisk leder fastlægger principper for enhedens budget inden for de rammer og principper, der er fastsat i forældrebestyrelsen. Herunder principper for prioriteringen af midler til pædagogiske aktiviteter.

Forældrerådet godkender i starten af året budgettet, som er uddelegeret til den enkelte institution af klyngelederen.

Den pædagogiske leder har ansvaret for drift og overholdelse af det uddelegerede budget.

 

Lukkedage

Forældrerådet kan stille forslag om placering af lukkedage til forældrebestyrelsen. Lukkedagene skal godkendes senest 3 måneder før første lukkedag af klyngebestyrelsen.

 

Ansættelse af personale.

Forældrerådet har indstillingsret ved ansættelse af personale i enheden, og ret til deltagelse ved ansættelse af pædagogisk leder. I praksis betyder det, at man som forældrerepræsentant kan deltage i et indstillingsudvalg. Når forældrerådet indstiller ved ansættelse af personale i enheden, skal dette forelægges og godkendes af forældrebestyrelsen.

Indstillingsretten kan også udøves ved, at en eller flere repræsentanter, men ikke nødvendigvis alle, fra forældrerådet får adgang til gennemsyn af nogle, men ikke nødvendigvis alle, ansøgninger.

I Humlehuset har vi besluttet, at forældrerådet kan repræsenteres med et medlem på ansættelsessamtaler af pædagogisk personale, hvis dette ønskes.

 

Forældrerådet skal ikke inddrages i afskedigelses sager, men kan selv tage spørgsmål om afskedigelse op.

 

Tavshedspligt.

Både medarbejder- og forældre repræsentanter i forældrerådet har tavshedspligt.

Tavshedspligten betyder, at man ikke må videregive fortrolige oplysninger og personoplysninger, som man har fået i kraft at sit arbejde i forældrerådet, hverken til familie eller udenforstående.

Tavshedspligten gælder for eksempel oplysninger om private, sociale og familiemæssige forhold.

 

Årsberetning.

Forældrerådet udarbejder en årsberetning, for det afgående år. Denne fremlægges af formanden og godkendes af forældrene på forældremødet i oktober. Denne beretning udsendes sammen med indkaldelsen til forældremødet, senest 3 uger før mødet.

 
Humlehuset