Værdigrundlag og principper

 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

Indledning:

Følgende materiale udgør fundamentet for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 – 6 år.

I Humlehuset har vi vedtaget et sæt af fælles principper, der beskriver retningen for det pædagogiske arbejde. Der er fælles principper for 0 – 6 års området og der er specifikt udarbejdet principper, for arbejdet med pædagogiske læreplaner på 0 – 6 års området.

Dette er Humlehusets fælles principper.

I Juni 2011 besluttede regeringen som led i afbureaukratiseringen at ændre dagtilbudsloven, disse ændringer betyder:

De pædagogiske læreplaner skal fremover evalueres hvert 2. år, børnemiljøperspektivet er indeholdt i læreplanerne for 0 – 6 års området.

Arbejdet i institutionerne i Danmark er underlagt Lov om dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge (dagtilbudsloven) for at sikre følgende:

1. Trygge og lærerige rammer for børn og unge

2. At bryde negativ social arv

3. At skabe sammenhæng og kontinuitet i tilbuddene

Formål for arbejdet i dagtilbud:

Humlehusets tilgang til arbejdet med børn og unge skal være præget af respekt for børns leg som noget helt centralt i forståelsen af, hvordan børn tilegner sig viden og kultur. Den enkelte enhed skal skabe mulighed for, at det enkelte barn kan udvikle dets grundlæggende kompetencer i samspil med andre. Det betyder, at børnene og deres forældre kan have berettigede forventninger til at deres institution både i form og indhold tilrettelægger en dagligdag, hvor børnene er i kontakt med et miljø, der støtter børnene i udviklingen af disse kompetencer.

For at understøtte dette arbejdes der i Københavns Kommune ud fra en inkluderende pædagogik. Inklusion er en vedvarende proces, der handler om at skabe åbne og udviklings orienterede miljøer, hvor alle børn oplever sig som aktive deltagere i fællesskabet. Målet er, at alle børn skal ses, anerkendes og værdsættes som de unikke personer de er, og dermed sikres faglig, personlig og social udvikling.

Humlehuset Værdigrundlag:

Humlehuset er styret af vores fælles værdier. Disse er kultur- og samfunds skabte, og de dannes og udvikles løbende via deltagelse i fællesskaber, som den enkelte ser sig som en del af.

Det betyder, at vi i Humlehuset med udgangspunkt i den anerkendende tilgang ser hvert enkelt individ som unikt. Vi ser udfordringer og muligheder fremfor problemer og begrænsninger.

Købehavns Kommune har et fælles værdigrundlag for arbejdet i kommunen, som består af fire grundværdier:

 • Respekt
 • Ligeværdighed
 • Dialog
 • Tillid

Det betyder, at samarbejdet og relationen mellem forældre, børn og personale skal bygge på gensidig tillid, ligeværdighed og respekt for den enkelte og den enkeltes baggrund.

Det betyder at børnene i Humlehuset i praksis oplever:

 • At blive lyttet til og få indflydelse
 • At blive taget alvorligt
 • At udforske og afprøve viden og holdninger
 • At blive udfordret af nærværende voksne
 • At blive mødt af voksne der yder omsorg 
 • At blive respekteret og vise respekt for andre
 • At blive set for den man er
 • At føle sig forpligtet overfor fællesskabet

 

Værdierne i dagtilbudsloven og i Københavns kommune viser dermed retningen i forhold til ”Det alsidige demokratisk dannede menneske” der:

 • Handler på baggrund af en integration af egen vilje og følelser, viden og færdigheder
 • Er et selvstændigt menneske, der har lært at virke ind på egen situation og tænke selvstændigt
 • Har skitseret perspektiver for hvordan, hvornår og til hvad det vil anvende sin viden
 • Tilstræber at handle i overensstemmelse med sin viden og følelser
 • Har udviklet fællesskabsfølelse og forpligtelse, som ligger til grund for dets aktive deltagelse i kultur- og samfundslivet
 
 
Humlehuset